Statens betalinger

DK nationalbank
Månedsfordeling af statens betalinger. 
Nationalbanken udarbejder og udsender en månedsfordeling af statens betalinger. Der udsendes i alt fire månedsfordelinger for et finansår. Månedsfordelingerne er baseret på Finansministeriets skøn over statsfinanserne, der offentliggøres i hhv.

Forslag til finanslov (august)
Finansloven (december)
Budgetoversigt 1 (maj)
Budgetoversigt 2 (august)

Finansministeriet offentliggør desuden Budgetoversigt 3 (december), men Nationalbanken udsender ingen månedsfordeling baseret herpå, da der på offentliggørelsestidspunktet er under en måned tilbage af det indeværende finansår. Med udgangspunkt i Finansministeriets skøn over statsfinanserne fordeles de større poster ud på måneder ud fra dels tidligere års betalingsmønstre, dels oplysninger om ændrede betalingsterminer, fx som følge af nye love.

Månedsfordelingen for statens betalinger i 2014 er baseret på Finansloven for 2014.

Dagsfordeling af statens betalinger
Med udgangspunkt i Nationalbankens månedsfordeling af statens betalinger udarbejdes en fordeling af de statslige betalinger på dage. Formålet er at få et skøn over de pengepolitiske modparters likviditetsbehov. Dagsfordelingen udsendes den næstsidste bankdag i hver måned og indeholder prognosen for statens betalinger fordelt på dage samt Nationalbankens planlagte køb og salg af indskudsbeviser for de følgende to måneder.

Beskatningen af kapitalpensioner
Som led i “Aftale om skattereform” fra juni 2012 er der givet mulighed for at fremrykke beskatningen af nuværende kapitalpensioner til 2013. Der er stor usikkerhed om timingen og størrelsen af statens provenu. Et stort provenu kan føre til en mærkbar reduktion af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken.

Såfremt nettostillingen reduceres så meget, at det risikerer at føre til utilsigtede ændringer i pengemarkedsrenterne, vil Nationalbanken af hensyn til fastkurspolitikken tilføre likviditet i det omfang, der er behov for.

/Danmarks Nationalbank 25.04.14/