Business Class

Fjernvarmen blandt de største jobskabere i 2013

Fjernvarme_0687Solvarmeanlæg, geotermi, biomasse og kilometervis af nye ledningsnet. Fjernvarmeværkerne landet over investerer for ca. 5 mia. kr. i 2013 i grøn vækst. Det skaber 6.000 arbejdspladser, viser undersøgelse fra Dansk Fjernvarme.

Fjernvarmen investerer massivt og grønt netop nu. I 2012 har der således været så meget gang i nye udvidelser og projekter, at der er gravet fjernvarmerør ned, bygget nye storskala solvarmeanlæg, bygget biomasse-anlæg og meget mere for 3,7 mia. kr. Det har skabt ca. 4.400 grønne arbejdspladser og dermed i praksis skabt et kæmpe indkomstgrundlag for mange især ikke-faglærte og faglærte.

2013 bliver endnu bedre i den sammenhæng, for en undersøgelse fra Dansk Fjernvarme viser, at der sat gang i projekter for i alt 5 mia. kr. i fjernvarmen. Projekter som skaber ca. 6.000 arbejdspladser.

”Det er investeringer, som indeholder alle de aspekter, samfundet har så stort behov for. De er grønne, de skaber grøn vækst og arbejdspladser, og for landets mange fjernvarmeforbrugere er de med til at sikre lave fjernvarmeregninger,” siger direktør Kim Mortensen fra Dansk Fjernvarme.

Folketinget vedtog med den nye energiaftale, at al el og varme i 2035 skal være fossilfri. Allerede i 2020 skal forbruget af fossile brændsler være halveret, hvilket kræver konvertering af rigtig mange naturgasfyr til fjernvarme. 100.000 har klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard selv peget på.

Det er kraftigt medvirkende til de store investeringer, som fjernvarmeværkerne foretager. Men investeringerne skyldes også økonomisk lyse udsigter.

”Fjernvarmeværkerne investerer i grønne teknologier, fordi det kan betale sig. Og det både på kort sigt og langt sigt”, siger Kim Mortensen.

Det giver nemlig ikke blot grøn energi, det giver billigere varme til forbrugerne.

At investeringerne også gavner samfundet på andre måder er en ganske betydelig ekstra gevinst. Dels er de grønne teknologier gavnligt for miljøet og klimaet. Men ikke mindst skaber de job.

”Når man eksempelvis bygger et solvarmeanlæg, så skaber det en hel række af følgejobs i lokalområdet. Job som typisk betyder ekstra arbejde til lokale entreprenører, håndværkere og rådgivere,” siger Kim Mortensen.

Alt i alt bliver det til 6000 job i 2013. Den ekstra gevinst ved alle disse job er, at også kan være med til at skabe endnu flere job. Danmark er nemlig internationalt førende indenfor fjernvarme, fordi man i mange årtier har haft tradition for at udnytte spildenergi fra elproduktion, industriproduktion og affaldsforbrænding til opvarmning af boliger, fordi fjernvarmenettet er veludbygget. 63 procent af de danske boliger har fjernvarme.

Det er man ikke særlig god til i andre lande. På EU-plan har man mindre end 12 procent fjernvarme, og da man i vore nabolande årligt spilder energi for omkring 500 milliarder euro, eller 1000 euro per EU-borger, så er der nu kæmpe fokus på energieffektivisering. Også fordi det vil give et kæmpe fald i udledningen af CO2 i stedet for massivt forbrug af fossile brændsler som kul og naturgas.

Potentialet for den danske fjernvarmeindustri er enorm. Det er danske virksomheder som kan levere ikke blot rør, målere og pumper men rådgivning, know-how og helhedsløsninger til især EU’s og verdens storbyer. Det skaber en række nye job.

Fjernvarmeindustrien forventer således en eksportfremgang på mindst 3,5 milliarder kroner og et par tusinde ekstra job frem mod 2015.

Den direkte beskæftigelseseffekt er beskæftigelsen af arbejdere, funktionærer og mestre i de udførende virksomheder. Den indirekte beskæftigelse er beskæftigelsen af arbejdere og funktionærer ved råstofudvinding hos byggematerialeproducenter, forhandlere af byggevarer, transporterhverv, arkitekter, rådgivende ingeniører, advokater og revisorer samt bygherrer mv.

Ikke-faglærte er typisk medarbejdere, der har gennemgået et eller flere AMU-kurser, så de f.eks. er uddannet til at være maskinførere. Dvs. der ikke er tale om folk, der blot er hentet ind fra gaden.

Fjernvarme er ikke et brændsel, men et distributionssystem, som kan transportere energi. Det sker ved hjælp af varmt vand. 1,6 mio. svarende til 63 procent af de danske husstande har fjernvarme. Danmark er internationalt førende indenfor fjernvarme. Fjernvarmen bliver til på mange forskellige måder, eksempelvis som kraftvarme (el og varmeproduktion sammen), overskudsvarme fra industriproduktion, geotermi, solvarme, fra flis og fra halm og ikke mindst fra affaldsforbrænding. Fjernvarme er 52 procent grøn.

Dansk Fjernvarme er interesseorganisation for ca. 99 procent af fjernvarmen, hvilket svarer til godt 400 værker.