Business Class

Dansk aftale om milliardinvesteringer fra EU på plads

off_-_eulogo_da

Som det første land i Europa har Danmark fået godkendt den såkaldte partnerskabsaftale af EU-Kommissionen. Partnerskabsaftalen beskriver, hvordan i alt 553 mio. EUR fra Regionalfonden og Socialfonden, og 629 mio. EUR fra Landdistriktsfonden skal anvendes i Danmark i perioden 2014-2020. Bidraget fra Hav- og Fiskerifonden fastlægges senere.

Hos Erhvervsstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen, der har samarbejdet om den danske version af aftalen, er der glæde over, at aftalen nu er godkendt.

Regionalchef i Erhvervsstyrelsen, Preben Gregersen:

-”Partnerskabsaftalen er et stort skridt på vejen til, at vi kan få strukturfondenes milliardinvesteringer i Danmark ud at arbejde. Vi er det første land med en godkendt aftale, og det vigtigt, fordi aftalen baner vejen for, at vi kan komme hurtigt i gang med målrettede investeringer i blandt andet små og mellemstore virksomheder, iværksætteri og uddannelse – og på den måde gøre en forskel for vækst og beskæftigelse i hele landet”, forklarer Regionalchef i Erhvervsstyrelsen, Preben Gregersen.

Enhedschef i NaturErhvervstyrelsen, Marie Guldborg:

-“Med partnerskabsaftalen og de kommende programmer har vi et godt grundlag for at fremme en miljømæssigt bæredygtig og ressourceeffektiv produktion i primærerhvervene – og samtidig styrke landbrugssektorens og fiskeri- og akvakultursektorens konkurrenceevne”, siger Marie Guldborg, enhedschef i NaturErhvervstyrelsen.

Et tæt samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen har været en forudsætning for at nå et godt resultat og komme tidligt i mål.

-”Det er en god dialog med EU-Kommissionen, det hjemlige partnerskab samt et godt samarbejde mellem styrelserne der gør, at vi i dag står som det første medlemsland med en godkendt partnerskabsaftale. Det er et resultat, vi godt kan være stolte af”, lyder det samstemmende fra Marie Guldborg og Preben Gregersen.

Programmer på vej

Med partnerskabsaftalens godkendelse, kan programmerne for de respektive fonde forhandles færdig med EU-Kommissionen. Programmerne fastlægger mere konkret, hvordan midlerne skal anvendes.

Programmerne for Regionalfonden og Socialfonden forventes godkendt af EU-Kommissionen til sommer.

Forslag til landdistriktsprogram er fremsendt til EU-Kommissionen i april, og programmet forventes godkendt i efteråret 2014. Forslag til fiskeriudviklingsprogram vil blive fremsendt til EU-Kommissionen efter sommerferien.

Om partnerskabsaftalen

I december 2013 vedtog EU for første gang fælles regler for fondene. Formålet er at sikre en mere strategisk, forenklet og gensidigt understøttende anvendelse af fondene i årene 2014-2020. Målet er at få den største virkning på beskæftigelse og vækst samt fremme udviklingen i landbruget og i fiskeri- og akvakultursektoren.

Partnerskabsaftalerne mellem medlemsstaterne og Europa-Kommissionen fastlægger investerings- og gennemførelsesplaner, der omfatter følgende fonde:

  • Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
  • Den Europæiske Socialfond
  • Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
  • Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

EU-investeringerne vil støtte innovation, lavemissionsøkonomi og uddannelse, bevare og beskytte miljøet og fremme ressourceeffektivitet, fremme tilpasningen til klimaforandringer samt fremme iværksætteri og bekæmpe social udstødelse. Derigennem skulle konkurrenceevnen gerne styrkes, arbejdsløsheden mindskes og væksten fremmes.